XE NÂNG TAY CAO

Các loại xe nâng tay cao có tải trọng 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn. Độ cao nâng tối đa từ 1600mm tới 3000mm

mỗi trang
Xe nâng tay cao mini tải 400kg có bàn model PS400-1700

Xe nâng tay cao mini tải 400kg có bàn model PS400-1700

Tải trọng nâng tối đa 400kg Độ cao nâng tối đa 1700mm Độ rộng càng nâng 550mm Độ dài càng nâng 650mm Kích thước bàn 580x650mm

8,855,000 VND9,200,000 VND 1,483 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng tay cao mini tải 400kg có bàn model PS400-1500

Xe nâng tay cao mini tải 400kg có bàn model PS400-1500

Tải trọng nâng tối đa 400kg Độ cao nâng tối đa 1500mm Độ rộng càng nâng 550mm Độ dài càng nâng 650mm Kích thước bàn 580x650mm

8,250,000 VND8,800,000 VND 924 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng tay cao mini tải 400kg có bàn model PS400-1300

Xe nâng tay cao mini tải 400kg có bàn model PS400-1300

Tải trọng nâng tối đa 400kg Độ cao nâng tối đa 1300mm Độ rộng càng nâng 550mm Độ dài càng nâng 650mm Kích thước bàn 580x650mm

8,030,000 VND8,500,000 VND 8,059 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng tay cao tải 2000kg mẫu HS20/16 (E2.0)

Xe nâng tay cao tải 2000kg mẫu HS20/16 (E2.0)

Tải trọng nâng tối đa 2000kg Độ cao nâng tối đa 1600mm Độ rộng càng nâng dịch chuyển 330~740mm Độ dài càng nâng 1100mm

11,880,000 VND13,000,000 VND 1,348 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng tay cao tải 2000kg mẫu HS20/16 (D2.0)

Xe nâng tay cao tải 2000kg mẫu HS20/16 (D2.0)

Tải trọng nâng tối đa 2000kg Độ cao nâng tối đa 1600mm Độ rộng càng nâng dịch chuyển 330~700mm Độ dài càng nâng 1100mm

10,450,000 VND11,450,000 VND 11,989 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng tay cao tải 2000kg Model HS20/16 (A2.0)

Xe nâng tay cao tải 2000kg Model HS20/16 (A2.0)

Tải trọng nâng tối đa 2000kg Độ cao nâng tối đa 1600mm Độ rộng càng nâng dịch chuyển 330~580mm Độ dài càng nâng 1100mm

9,900,000 VND10,500,000 VND 2,776 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng tay cao tải 1500kg mẫu HS15/16 (E1.5)

Xe nâng tay cao tải 1500kg mẫu HS15/16 (E1.5)

Tải trọng nâng tối đa 1500kg Độ cao nâng tối đa 1600mm Độ rộng càng nâng dịch chuyển 330~740mm Độ dài càng nâng 1100mm

Vui lòng gọi 617 lượt
Xe nâng tay cao tải 1500kg mẫu HS15/16 (D1.5)

Xe nâng tay cao tải 1500kg mẫu HS15/16 (D1.5)

Tải trọng nâng tối đa 1500kg Độ cao nâng tối đa 1600mm Độ rộng càng nâng dịch chuyển 330~700mm Độ dài càng nâng 1100mm

Vui lòng gọi 621 lượt
Xe nâng tay cao tải 1500kg Model HS15/16 (A1.5)

Xe nâng tay cao tải 1500kg Model HS15/16 (A1.5)

Tải trọng nâng tối đa 1500kg Độ cao nâng tối đa 1600mm Độ rộng càng nâng dịch chuyển 330~580mm Độ dài càng nâng 1100mm

7,700,000 VND 4,242 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Xe nâng tay cao tải 1000kg mẫu WMS1000-3000

Xe nâng tay cao tải 1000kg mẫu WMS1000-3000

Tải trọng nâng tối đa 1000kg Độ cao nâng tối đa 3000mm Độ rộng càng nâng dịch chuyển 330~680mm Độ dài càng nâng 1150mm

Vui lòng gọi 737 lượt
Xe nâng tay cao tải 1000kg mẫu HS10/30

Xe nâng tay cao tải 1000kg mẫu HS10/30

Tải trọng nâng tối đa 1000kg Độ cao nâng tối đa 3000mm Độ rộng càng nâng dịch chuyển 330~740mm Độ dài càng nâng 1100mm

Vui lòng gọi 2,037 lượt
Xe nâng tay cao tải 1000kg mẫu HS10/25

Xe nâng tay cao tải 1000kg mẫu HS10/25

Tải trọng nâng tối đa 1000kg Độ cao nâng tối đa 2500mm Độ rộng càng nâng dịch chuyển 330~740mm Độ dài càng nâng 1100mm

Vui lòng gọi 1,600 lượt
Xe nâng tay cao tải 1000kg mẫu HS10/20

Xe nâng tay cao tải 1000kg mẫu HS10/20

Tải trọng nâng tối đa 1000kg Độ cao nâng tối đa 2000mm Độ rộng càng nâng dịch chuyển từ 330~740mm Độ dài càng nâng 1100mm

Vui lòng gọi 1,810 lượt
Xe nâng tay cao tải 1000kg mẫu HS10/16 (E1.0)

Xe nâng tay cao tải 1000kg mẫu HS10/16 (E1.0)

Tải trọng nâng tối đa 1000kg Độ cao nâng tối đa 1600mm Độ rộng càng nâng dịch chuyển 330~740mm Độ dài càng nâng 1100mm

Vui lòng gọi 1,913 lượt
Xe nâng tay cao mẫu tải 1000kg HS10/16 (D1.0)

Xe nâng tay cao mẫu tải 1000kg HS10/16 (D1.0)

Tải trọng nâng tối đa 1000kg Độ cao nâng tối đa 1600mm Độ rộng càng nâng dịch chuyển 330~700mm Độ dài càng nâng 1100mm

8,500,000 VND9,200,000 VND 8,560 lượt
THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Top

   (0)